Sukuseura Timm-Ketonen ry:n säännöt

I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on Timm-Ketonen Sukuseura r.y., kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 §
Sukuseuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, selvittää suvun vaiheita ja historiaa, ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3 §
Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
• järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia,
• keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
• selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
• harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä
• pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

II Seuran jäsenet

4 §
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

5 §
Sukuseuraan pyrkivän on ilmoitettava siitä seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.
Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava eroamisesta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §
Sukuseuran varsinaisen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa varsinaisen jäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

III Seuran hallitus

7 §
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi on kuusi (6) vuotta.
Hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Varsinaisista ja varajäsenistä on kolmannes erovuoroisia sukukokouksittain. Kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.
Sukukokous valitsee puheenjohtajan hallituksen jäsenistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan osoittaa useitakin tehtäviä. Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös seuran varaesimieheksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 2 muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

8 §
Sukuseuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

IV Seuran tilit

9 §
Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa.
Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.

10 §
Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

V Seuran kokoukset

11 §
Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana joka toinen vuosi huhtikuun – syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu paikallisessa sanomalehdessä tai annettu tiedoksi kirjeellä.
Ylimääräisiin sukukokouksiin kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

12 §
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

• 1. hyväksytään edellisen kauden toimintakertomukset
• 2. hyväksytään edellisen kauden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
• 3. vahvistetaan hallituksen laatima seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
• 4. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja.
• 5. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan toimintakauden tilejä ja seuran hallintoa,
• 6. päätetään alkaneena toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä
• 7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
Jäsen joka haluaa saada jonkin asian kokouksessa käsiteltäväksi, voi ennen kokouksen alkua esittää kirjallisen pyynnön hallitukselle kokouksen esityslistaan liitettäväksi.

13 §
Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, sekä ainaisjäsenellä ja kunniajäsenellä, yhtäläinen äänioikeus. Kokouksessa päätetään äänestystavasta.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Mikäli äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

14 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Edellä mainittujen päätösten tekoon tarvitaan kahden kolmasosan äänten enemmistö äänestyksessä annetuita äänistä.

Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä sukukokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

15 § Jos sukuseura purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä vastaavalla tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Maakunta-arkistoon.

16 § Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.