Jäsenlomake

Jokaisesta perheestä täytetään oma lomake.

Etunimet toivotaan annettavan täydellisinä, puhuttelunimi ensin mainittuna. Jos puhuttelu- tai kutsumanimi poikkeaa virallisesta nimestä, voidaan se merkitä sulkuihin virallisen nimen perään tai mainita kohdassa ”muita tietoja”.

Lomakkeessa kohtaan ”sukunimi” tulee kirjoittaa nyt käytössä oleva sukunimi. Kohtaan ”o.s.” merkitään ennen avioliittoa käytössä ollut sukunimi. Jos nimenvaihdoksia on useita, ne voi kirjata kohtaan ”muita tietoja”. Kohta ”K.aika” merkitsee kuolinaikaa.

Lapsienkin kohdalle toivotaan merkittävän sukunimi (ennen avioliittoa), koska nykyisen nimilain perusteella ei voi suoraan päätellä, kumman vanhemman nimellä lapset ovat.

Koulutus-, ammatti- ja työpaikkatietojen antaminen on jokaisen omassa harkinnassa. Jos tietoja annetaan toisen suvun jäsenen puolesta, tulee tarkistaa, että tiedot on lupa antaa.

Kohdassa ”muita tietoja” voitte ilmoittaa mm. elämän saavutuksista tai elämänkaaren kannalta merkittävistä asioista sekä nimenmuutoksista ja mahdollisista aiemmista puolisoista. Jos vanhemmista ei täytetä erillistä lomaketta, voidaan vanhempien mahdollinen kuolinaika merkitä tähän kohtaan.

Jos suvun jäsenen äidinkieli on ruotsi tai englanti, sukutiedot voidaan antaa myös sillä kielellä. Osoite- ja yhteystietoja ei paineta sukujulkaisuun. Lomakkeessa annettavia tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin Timm-Ketosen sukuseuran sukujulkaisun laatimiseen.

Jos tässä antamiinne tietoihin tulee muutoksia sukuseura toivoo Teidän ilmoittavan niistä.

Mikäli jostain syystä tarvitset lomakkeen normaalina paperi versiona tai mieleen ilmaantuu muuta kysyttävää, ota yhteyttä:

Riitta Riikkilä
Karhulantie 10 A 6, 32700 Huittinen
puh. 045 631 0186
riitta.riikkila@gmail.com

Suvun jäsen
Suvun jäsenen isä
Suvun jäsenen äiti
Suvun jäsenen puoliso
Lapset
Suvun jäsenten sisarukset
Yhteystiedot